จุดประสงค์การเรียนรู้ บทเรียนที่ 1

บทเรียนที่ 1
เรื่อง ระบบหายใจ

มาตรฐานการเรียนรู้
พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ตัวชี้วัด
พ 1.1 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ


สาระสำคัญ
        การดำรงชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยระบบอวัยวะต่าง ๆ ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อรักษาร่างกาย ให้คงสภาพชีวิตอยู่ได้หากระบบอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งทำงานผิดปกติไปก็ย่อมทำให้ร่างกายเสียความสมดุลส่งผลทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้ ระบบหายใจจะทำหน้าที่รับออกซิเจนจากภายนอกเข้าสู่ร่างกาย ระบบไหลเวียนเลือดมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการลำเลียงออกซิเจนอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ระบบอวัยวะดังกล่าว มีการทำงานร่วมกันและสัมพันธ์กันจึงต้องเรียนรู้วิธีการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ การทำงานของระบบอวัยวะทั้งสองระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจได้
2. อธิบายกระบวนการทำงานของระบบหายใจได้
3. บอกวิธีการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบหายใจได้


สาระการเรียนรู้

1. ความหมายของระบบหายใจ
2. ความสำคัญของระบบหายใจ
3. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ
4. กระบวนการหายใจ
5. โรคของระบบทางเดินหายใจ
6. การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ
Comments