จุดประสงค์การเรียนรู้ บทเรียนที่ 4


บทเรียนที่ 4 
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 



มาตรฐานการเรียนรู้

พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ


สาระสำคัญ

        ระบบขับถ่าย ทำหน้าที่ ขับถ่ายของเสีย (Waste Product) ที่เป็นผลสืบเนื่องจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร (Metabolism) ภายในร่างกาย โดยร่างกายจะกำจัดของเสียออกมาทางผิวหนัง ปอด ไต และลำไส้ใหญ่ โดยผิวหนังขับของเสียออกมาในรูปเหงื่อ ปอดขับของเสียออกมาในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลำไส้ใหญ่กำจัดของเสียในลักษณะของกากอาหาร และขับถ่ายของเสียจากไตในรูปของปัสสาวะ โดยไตจะดึงเอาสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตกลับคืนเข้าสู่ร่างกายและขับเฉพาะส่วนที่เป็นของเสียซึ่งไม่มีความจำเป็นหรือเป็นผลเสียต่อการดำรังชีวิตออกไป เพื่อให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่าย


จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญในระบบขับถ่ายปัสสาวะได้
2. อธิบายกระบวนการทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะได้
3. บอกวิธีการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะได้


สาระการเรียนรู้

1. ความสำคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
2. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายปัสสาวะ
3. กระบวนการขับถ่ายปัสสาวะ
4. การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
Comments