จุดประสงค์การเรียนรู้ บทเรียนที่ 5บทเรียนที่ 5 
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 
มาตรฐานการเรียนรู้

พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ


สาระสำคัญ

        ระบบต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ที่หลั่งฮอร์โมน ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตที่เป็นปกติของร่างกาย การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพของระบบต่อมไร้ท่อ ทำได้โดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุตำแหน่งของต่อมไร้ท่อที่สำคัญและอวัยวะสำคัญในการผลิตฮอร์โมนในร่างกายได้
2. บอกหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญในระบบต่อมไร้ท่อได้
3. อธิบายกระบวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อได้
4. บอกวิธีการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อได้


สาระการเรียนรู้

1. หน้าที่ของต่อมไร้ท่อ
2. ความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อ
3. การจำแนกต่อมไร้ท่อตามความสำคัญต่อชีวิต
4. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานระบบต่อมไร้ท่อ
5. กระบวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ
6. โรคร้ายที่เกิดจากต่อมไร้ท่อ
7. การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพของระบบต่อมไร้ท่อ
Comments