จุดประสงค์การเรียนรู้ บทเรียนที่ 6บทเรียนที่ 6 
ระบบประสาท มาตรฐานการเรียนรู้

พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ


สาระสำคัญ

        ระบบประสาทเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย ประกอบด้วย ระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคิด การได้ยิน การสัมผัส ระบบประสาทส่วนปลายทำหน้าที่รับและนำความรู้สึกเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งทำงานนอกเหนือจากการควบคุมของจิตใจ การสร้างเสริมประสิทธิภาพของระบบประสาททำได้โดยการรับประทานอาหารที่บำรุงสมอง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนอย่างเพียงพอ

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และระบุอวัยวะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทได้ (K)
2. อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทได้ (K)
3. นำความรู้เรื่องการสร้างเสริมประสิทธิภาพของระบบประสาท ไปใช้ในชีวิตประจำวัน (P)
4. เห็นความสำคัญของระบบประสาท (A)
5. ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ (A)


สาระการเรียนรู้

1. ความหมายของระบบประสาท
2. ความสำคัญของระบบประสาท
3. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท
4. หน้าที่ของระบบประสาท
5. อาการที่บ่งชี้ว่ามีความผิดปกติของระบบประสาท
6. วิธีการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพของระบบประสาท
Comments