จุดประสงค์การเรียนรู้ บทเรียนที่ 7บทเรียนที่ 7 
ระบบสืบพันธุ์ 

มาตรฐานการเรียนรู้

พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ


จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบสืบพันธุ์ (K)
2. นำความรู้เรื่องการสร้างเสริมประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน (P)
3. เห็นความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ (A)


สาระสำคัญ

        ระบบสืบพันธุ์ เป็นระบบที่สร้างฮอร์โมนเพศ เพื่อแสดงลักษณะทางเพศของเพศชายและเพศหญิง สร้างเซลล์สืบพันธุ์ คือ อสุจิและไข่ เมื่อปฏิสนธิจะเกิดการตั้งครรภ์ในการดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไป การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ทำได้โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดร่างกายและอวัยวะเพศ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่สำส่อนทางเพศ


สาระการเรียนรู้

1. ความสำคัญของการสืบพันธุ์
2. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์
3. กระบวนการทำงานของระบบสืบพันธุ์
4. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสืบพันธุ์
5. การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์

Comments