จุดประสงค์การเรียนรู้ บทเรียนที่ 2

บทเรียนที่ 2 
เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด


มาตรฐานการเรียนรู้
พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ

สาระสำคัญ
        ระบบไหลเวียนเลือดเป็นระบบที่นำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย โดยมีหัวใจเป็นตัวปั๊มส่งเลือดไปตามหลอดเลือด เปรียบเสมือนระบบขนส่งของร่างกาย และจะพาเอา ของเสียจากการเผาผลาญสารอาหาร เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปขับออกที่ปอด จึงควรสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญในระบบหมุนเวียนเลือดได้
2. อธิบายกระบวนการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดได้
3. บอกวิธีการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดได้
4. สามารถสื่อสารและนำความรู้เรื่องการสร้างเสริมประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนเลือด ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P)
5. แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบและ สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล (A)

สาระการเรียนรู้
1. ความสำคัญของระบบไหลเวียนเลือด
2. ประเภทของระบบหมุนเวียนเลือด
3. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนเลือด
4. การทำงานของระบบไหลเวียนเลือด
5. การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด
Comments