ประวัติและผลงาน

ว่าที่ร้อยเอกสนั่น   วงพิมล


ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เลขประจำตำแหน่ง 19455-2(ถ) เงินเดือน 37,900 บาท
ประวัติ ว่าที่ร้อยเอกสนั่น วงพิมล

    เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2513 ณ บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
    บิดา นายจันทร์ วงพิมล มารดา นางบัวผัน วงพิมล
    ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 4/18 ถนนสร้างคำ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
    สถานะภาพ สมรส กับนางลอองเทียน วงพิมล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีบุตรจำนวน 3 คน คือ
        1. นางสาวธีรนันท์ วงพิมล ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
        2. เด็กหญิงพรรณิภา วงพิมล ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
        3. เด็กหญิงพรรณิดา วงพิมล ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

 ประวัติการศึกษา

ที่

ระดับชั้น

สถานศึกษา

จังหวัด

ปีที่จบการศึกษา

1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

2525

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กพิทยาคม

จังหวัดร้อยเอ็ด

2527

3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนกุฉินารายณ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์

2528

4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสตรีศึกษา  

จังหวัดร้อยเอ็ด

2531

5

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง พลศึกษา

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

2535

6

การศึกษาบัณฑิต

พลศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กรุงเทพมหานคร

2537

7

การศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กรุงเทพมหานคร

2541

8

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

2554

หลักสูตรกองทัพบก

ที่

หลักสูตร

สถานศึกษา

จังหวัด

ปีที่ฝึกศึกษา

1

นายสิบแผนที่และเข็มทิศ

ศูนย์การทหารปืนใหญ่  

จังหวัดลพบุรี

2532

2

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

กรมการรักษาดินแดน

กรุงเทพมหานคร

2543

3

หลักสูตรเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร      

โรงเรียนการกำลังสำรอง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2546

4

หลักสูตรผู้บังคับหมวดเหล่าทหารปืนใหญ่  

โรงเรียนการกำลังสำรอง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2550

 

หลักสูตรผู้บังคับกองร้อยเหล่าทหารปืนใหญ่  

โรงเรียนการกำลังสำรอง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2557ประวัติการรับราชการ

    ปี 2531 นายสิบแผนที่และเข็มทิศ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
    ปี 2538 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
    ปี 2545 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนช่องเม็กวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
    ปี 2547 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
    ปี 2547 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
    ปี 2549 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
    ปี 2549 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
    ปี 2552 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
    ปี 2558 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รับเงินเดือนขั้น 35,800 บาท
Comments